TEOS MARİNA İŞLETME İÇ TALİMATI DENİZ TURİZMİ TESİSİNE  GİRİŞ, BAĞLAMA, ÇEKME, ATMA VE YER TAHSİSİ                                                                                                     
Madde 1
Tekne donatan veya kaptanları arasında; tesislerine bağlanan veya karaya çekilen deniz araçları ile ilgili olarak bağlama/çekek sözleşmesi yapılması zorunludur. Donatanı, deniz turizmi tesisi işletmesine ibraz ederek , sözleşmeyi imzalamak ve sözleşme tanzimi sırasında istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak bildirmekle yükümlüdür.
Madde 2
Deniz turizmi tesisinden yararlanacak teknelerin, denize uygunluğunu gösteren geçerli belgelerinin bulunması, tam donanımlı ve kendi olanakları ile seyredebilecek durumda olması zorunludur. Tekne kaptanı ve mürettebatının geçerli ve yeterli ehliyete haiz olmasından tekne sahibi sorumludur.
Madde 3
Deniz turizmi tesisinden yararlanacak olan teknelerin bulunduğu/bulunacağı sürede geçerli ve yeterli teminatlara sahip (full kasko ve 3.şahıs Mali Mesuliyet) sigortasının bulunması zorunludur. Tekne sahibi, bu konuda gerekli tüm işlemleri yapmak ve sigorta poliçesinin bir örneğini deniz turizmi işletmesine ibraz etmekle sorumludur.
Madde 4
Tekneler deniz turizmi tesisine ait rıhtıma/iskeleye/çekek havuzuna giriş veya çıkış yapmadan ve içinde yer değiştirmeden önce deniz turizmi tesisi işletmesine bilgi verir ve izin alır. Tesis içinde manevralar sırasında tekne sahibi, deniz turizmi işletmesi tarafından öngörülen yardımı almak zorundadır.
Madde 5
Yat tanımı dışında kalan teknelerin, deniz turizmi tesisine bağlanmasına veya karaya alınmasına, deniz tesisi işletme müdürlüğü karar verir.
Madde 6
Deniz turizmi tesisi işletmesi, bağlama veya çekek sözleşmesine sahip her tekne sahibine,tesisin deniz/kara alanı içinde teknesinin ölçülerine uygun bağlayabileceği herhangi bir yeri ayırmakla yükümlüdür.
Madde 7
Sözleşmesi bulunan tekneler, deniz turizmi tesisi işletmesi tarafından kendilerine tahsis edilmiş ölçülerine uygun yerlere yanaştırılıp, bağlanabilirler. Tekne sahibi, kendisine geçici verilen bağlama yerini başkasına tahsis edemez, devir edemez veya kiralayamaz.
Madde 8
Tekne sahibinin, teknenin belirli süre deniz turizmi tesisinde bulunamayacağını bildirmesi halinde, tesis yönetimi teknenin geçici işgal ettiği bağlama yerini veya karada bulunduğu yeri, diğer teknelere belirli süre veya süreler için tahsis edebilir.
Madde 9
Bütün tekneler sadece bağlama amacı için tahsis edilen babalara, anelelere ve gereçlere deniz turizmi tesisi işletmesinin uygun bulduğu tarzda bağlanacaktır, taraflar aksine anlaşamadıkları takdirde, gerekli halatlar ve usturmaçalar, tekne sahibi tarafından sağlanacaktır. Tekne sahibi bu halatların, usturmaçaların yeterli sayıda ve evsafta olmalarından, gerektiğinde değiştirilebilmelerinden, bakımlarından sorumludur.
Madde 10
Tekne sahibi ve mürettebatları, araçlarını işletmenin talimatları doğrultunda park edeceklerdir. Tesis dahilinde, deniz turizmi tesisi işletmesi tarafından gösterilen yerler dışında özellikle yüzer iskelelerde, fingerlerde, rıhtımlarda, tekne çekek sahasında, otoparklarda özel eşya, bot tekne aksesuarı, bisiklet, sal, platform, çadır, treyler, karavan, vb. teçhizatı bulundurmak ve benzeri ekipman muhafaza etmek ve depolamak yasaktır. Ancak, özel ve zorunlu durumlarda bırakılması, deniz turizmi tesisi işletmesinin yazılı iznine tabidir.
Madde 11
Tekne üzerinde ve etrafından muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava ve deniz koşuluna karşı muhafaza edilmesi tamamen tekne sahibinin sorumluluğu altındadır.
Madde 12
Deniz turizmi işletmesinde bütün hizmetler yalnızca, yaptığı görevle ilgili yeterlilik belgesine haiz ve uzman kişilere yaptırılır.
Madde 13
Deniz turizmi işletmesindeki her türlü hizmetler ve tüm servisler için tek ve yegane yetkili, deniz turizmi tesis işletmesi müdürlüğüdür. Girişi ve çıkış işlemi yaptırmayan deniz araçlarını ve huzur, güven ve düzeni bozanları uyarmak, ilgili mercileri bilgilendirmek, güvenlik, düzen, temizlik ve çalışan personel arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu talimatın öngördüğü görevler işletme müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Madde 14
Yat sahiplerinin kaptanların ve diğer kuruluş veya kişilerle yapacakları bağlantılarından dolayı, deniz turizmi tesisi işletme müdürlüğünün hiçbir sorumluluğu yoktur.
Madde 15
Tekne sahibi, teknesinde bulunan mürettebat, müşteri ve konuk kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur. Küçük çocuklar, deniz turizmi tesisinde veliler yanlarında olmadan bulunamaz. Küçük çocuklar velilerinin sorumluluğu altındadır.
Madde 16
Tekne sahibi, kendisinin misafirlerinin ve teknesini kullanan diğer kimselerin başkalarına rahatsız edecek hareketlerinde kaçınmalarını temin etmek ve kandilsalar, tüm yelken, halat, ve ipleri böyle bir rahatsızlığa yol açmayacak tarzda sağlamlaştırmak ile sorumludur.
Madde 17
Tekne mürettebatının ve tekne müşterilerinin deniz turizmi tesisi işletmesine ve elemanlarına, tesiste ulunan diğer tekne ve yetkililerine ve 3.şahıslara verecekleri her türlü zarar tazmininden tek başına, müştereken, müteselsilen tekne sahibi sorumludur.
Madde 18
Tesis işletmesinin yükümlülüğü dışındaki hallerde tekne sahibi, kendi teknesindeki mürettebatı, misafir ve müşterilerin uğrayacağı her türlü zarar-ziyan ve kazalardan kendisi sorumludur.
Madde 19
Deniz turizmi işletmesi, işletme faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında turizm amaçlı deniz araçlarında ve bunların sahip, mürettebat ve yerli veya yabancı yolcularında meydana gelebilecek hasar ve zararlardan sorumludur.
Madde 20
Bir tekne veya araç tarafından; deniz turizmi tesisinin makine veya cihazına veya herhangi bir tekne ve araca zarar verilirse, zarara yol açan tekne ve aracın tekne sahibi veya sorumluları deniz turizmi tesisi işletmesini durumdan haberdar edeceklerdir.
Madde 21
Deniz turizmi tesisi işletmesinin tekne veya çekek yerinde tekne ve eşya ile ilgili tüm sorumluluğu, tekne sahibine verilen tesislerini kullanma izninin hukuken nihayet bulması ile birlikte sona erer. Deniz turizmi tesisi işletmesinin, kendi veya sorumlu olduğu kişilerin kusuru sonucu meydana gelen zarar ve ziyanın dışında onayı olmadan tesise bırakılan tekne veya eşyada meydana gelen zarar ve ziyan için sorumluluk kabul etmez. Tekne sahibi teknedeki eşyaların kaybından, çalınmasından ve hasara uğramasından tek başına sorumludur.
Madde 22
Teknenin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem (özellikle su tahliye sistemleri) tekne sahibi tarafından alınır.
Madde 23
Tekne sahibi, yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri almak, teknesinde olası bir yangın durumunda derhal kullanılabilecek uygun Standard ve özelliklere sahip yeterli büyüklükte ve miktarda yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadır.
Madde 24
Deniz turizmi tesisi sahasında bulunan su, elektrik, telefon, tv bağlantı noktalarından tekneye uzanan kablo, hortum gibi hatların tedariki, tekne sahibi tarafından yapılır. Teknenin topraklaması tekne sahibine aittir.

                                                                              MALİK / MÜRETTEBAT VE KULLANICI DEĞİŞİKLİĞİ VE ARAÇLARIN BIRAKILMASI
Madde 25
Yabancı bayraklı tekne sahibi, Türkiye’de bıraktığı teknesini, üçüncü şahıslara kullanım, tamir, bakım vs izni verirse, izin verdiği kişi veya kişileri deniz turizmi tesisi yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Tekne sahibi veya kaptanın yazılı izni ve onayı olmadan 3. Kişilere anahtar verilmez. Yasal işlemleri tamamlamak işletme müdürlüğünün sorumluluğuna bırakılan tekneye, sahibi, kaptanı ve mürettebatı ile üçüncü şahısların girişleri işletme müdürlüğünün iznine tabidir.
Madde 26
Tekne sahibi bir günü aşan süre için tekneyi deniz turizmi tesisine bırakıp ayrılmayı planlıyorsa, deniz turizmi tesisi işletmesine bilgi vermek ve kolaylıkla ulaşabileceği güncel adres ve diğer irtibat bilgilerini bildirmek zorundadır. Bu durumda teknenin giriş anahtarını, deniz turizmi tesis işletmesinin tayin ettiği yetkililere, imza karşılığında bırakacak ve geri alacaklardır.
Madde 27
Deniz turizmi tesisi işletmesi ile geçerli bir bağlanma sözleşmesi bulunan tekne sahibinin değişmesi durumunda, eski sahip, yeni sahibinin adı, soyadı ve açık adresi, telefon numaraları ile güncel irtibat bilgilerini bildiren belgeyi 24 saat içinde yazılı olarak tesise vermek zorundadır. Aksi takdirde, yeni tekne sahibinin işbu işletme talimatı hükümlerine uyulmamasından doğacak sonuçlardan teknenin eski sahibi sorumludur.
Madde 28
Tekne sahibinin değişmesi halinde deniz turizmi tesisi işletmesi, bağlama ve çekek sözleşmesini iptal edebilir. İşletme yeni tekne sahibi ile yeni sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir. Yeni teknenin sahibi ile sözleşme yapmayı uygun bulduğu takdirde, yeni bir bağlama sözleşmesi yapılır.
Madde 29
Deniz turizmi tesisi tekne sahibine, kendisinin, teknesinin ve refakatçilerinin Türk karasularına girişi ve/veya çıkışı, Türk karasularında seyri, teknenin deniz turizmi tesisi işletmesinin sorumluluğuna bırakılması ve sorumluluğun sona ermesi, Türkiye’den teknesinden başka bir vasıtayla ayrılması gibi konularla ilgili mevzuata ilişkin bilgileri yazılı doküman olarak verir.
Madde 30
Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 46 ncı maddesi uyarınca, Türkiye’ye tekneleri ile giriş yapan yabancı bayraklı tekne sahipleri, kışlama, bakım ve onarım amacı ile teknelerini Türkiye’de bırakmaları halinde, ilgili Yasa ve Yönetmelik maddesi uyarınca, işlem yapılır. Yabancı bayraklı tekne sahibinin sorumluluğu deniz turizmi tesisi yönetimine Türk Limanları arasında kullanılan Seyir İzin Belgesi ve demirbaş listesini teslim edip, kamu kurumlarında gerekli işlemlerini tamamlayıp, Türkiye’den ayrılacağını belirtene kadar devam etmektir.

                                                                                                                BAĞLAMA ve ÇEKEK YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 31
Deniz turizmi tesisi işletmesi acil durumlarda, teknenin çekilme/bağlama yerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İşletme teknenin emniyeti, diğer kimselerin ve teknelerin güvenliği için gerekli gördüğü takdirde, tekne sahibine haber vermeden ve onayının alınmasına gerek olmadan yer değiştirmek, hareket ettirmek, kaldırmak, denize indirmek ve kurtarmak gibi burada sayılmayan benzeri ve zorunlu faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla sınırlı olarak özel ve acil durumlarda tekneye girmek hakkına sahiptir.Bu hizmetlerin karşılığı kaptan veya donatandan tahsil edilir.

                                                                                                BAĞLAMA, ÇEKEK ve HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN İPTALİ
Madde 32
Deniz veya kara yoluyla deniz turizmi tesisine giriş, gerek bu talimata gerekse düzenlenecek sözleşmedeki kurallarının ve tesis işletmesinin alacağı önlemlerin tamamının kabulü ve uyulması yükümlülüğünü gerektirir. Tekne sahibinin tesis işletmesi kurallarına aykırı davranış ve uygulamaları, bu durumun tespiti ile aynı akde muhalefet sebebi teşkil eder ve bu durumda tesis işletmesi, bağlama ve hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak irade beyanı ile ve derhal feshedebilir.
Madde 33
Tekne sahibi, deniz turizmi tesis işletme İç Talimatı hükümlerini ihlal eder ve/veya müteaddit defalar zedelerse, tesis işletmesinin, tekne sahibine tebliğ edeceği yazılı bildirim ile Bağlama – Çekek Hizmet Sözleşmesi sona erer. Yazılı bildirimlerin tebliği, tekne sahibinin sözleşmesinde belirtilen adrese gönderilen tele faks veya iadeli taahhütlü mektup ya da e – mail yoluyla olur.
Madde 34
Deniz turizmi tesisi bu İşletme iç talimatını, Türkçe, İngilizce ve tesis işletmesince uygun göreceği diğer dillerde yazılı olarak deniz turizmi liman tesislerinin idare binasının görülür bir yerinde okunacak şekilde devamlı bir biçimde bulundurmak zorundadır.